Doelstellingen

 

De activiteiten die worden aangeboden in de Doezelklas zijn een aanvulling op het werken in de klas. Er wordt getracht om thema's vanuit de klas te laten doorlopen in de Doezelklas. De Doezelklas wil geen eiland op zich zijn. Activiteiten die moeilijker realiseerbaar zijn in de klas, krijgen hier hun plaatsje. 

 

De doelstellingen die de Doezelklas nastreeft zijn gericht op zowel kennis, inzicht, vaardigheden als attitudes. We streven ernaar om zo de hele persoonlijkheid van het kind te helpen ontplooien.

Vooral de leergebieden muzische vorming, wetenschap en techniek, mens en maatschappij, en in mindere mate ook wiskunde en Nederlands komen hier aan bod. Ook de leergebiedoverschrijdende doelen vormen een belangrijk onderdeel. Dit gaat dan om ICT, leren leren en sociale vaardigheden. De werking van de Doezelklas heeft zo een significant aandeel in het bereiken van de eindtermen.

 

Hieronder vind je drie belangrijke onderdelen die mee richting geven aan de invulling van de Doezelklas.

Muzische vorming

Onderwijs moet levensecht zijn, en daarin moet het kind centraal staan. Een kind gaat op zoek naar zijn identiteit, zijn mogelijkheden, zijn plaats in de maatschappij, het ontdekken van de wereld. 

Een belangrijk middel om in contact te komen met de wereld om ons heen is ‘taal’. Niet enkel de gesproken taal, maar ook de lichaamstaal, de beeldtaal, de bewegingstaal,…

 

Kunstenaars geven op heel eigen wijze uitdrukking van de realiteit via deze diverse vormsystemen: Beethoven deed het met klanken, Picasso met beelden, anderen weer met dans.

 

Een ontmoeting met kunst geeft onze kinderen een andere kijk op de wereld. Ze ervaren op die manier dat onze dagelijkse wereld, zoals zij die zien, niet de enige juiste is. Ze leren op een niet conventionele manier kijken, ervaren dat anderen ‘anders’ kunnen én mogen zijn. Bijgevolg worden ze verdraagzamer en gaan ze meer respect opbrengen voor wat anderen zijn en doen. 

Kinderen moeten ook de kans krijgen om zelf uiting te geven aan hun kijk op de wereld. Het bijbrengen van vaardigheden is bijgevolg even belangrijk. 

Vandaar dat we binnen muzische vorming steeds zowel ‘beschouwen’ als ‘creëren’ nastreven, en dit in onderlinge wisselwerking.

Muzische vorming omvat 6 domeinen: Beeld, Muziek, Drama, Beweging, Media en Attitudes. In de Doezelklas proberen we hier doorheen het ganse jaar aan te werken via tal van aangeboden activiteiten.

Stem

De term STEM wordt internationaal gebruikt om wetenschappen, technologie en wiskunde in het onderwijs te benamen. Meer en meer steekt de naam 'STEAM' ook de kop op, waar de 'A' staat voor arts. Stem verbonden aan, of startend vanuit kunsteducatie.

 

Het STEM-actieplan wil 8 grote doelstellingen realiseren:

 

1.   Aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs;

2.   Versterken van leraren, opleiders en begeleiders;

3.   Verbeteren van het proces van studie- en loopbaankeuze;

4.   Meer meisjes in STEM-richtingen en –beroepen;

5.   Inzetten op excellentie;

6.   Aanpassen van het opleidingsaanbod;

7.   Aanmoedigen van sectoren, bedrijven en kennisinstellingen;

8.   Verhogen van de maatschappelijke waardering van technische beroepen.

 

Bij het uitwerken van de verschillende thema's voorzien we dus ook altijd STEM-gerichte activiteiten in onze Doezelklas. Deze stimuleren het onderzoekend en probleemoplossend vermogen.

Het nieuwe leerplan

Leren impliceert dat je heel wat dingen over de wereld en het leven voor het eerst ontdekt. Die ervaring doen kinderen binnen en buiten de school op. Soms gaat het om echt nieuwe dingen zoals een nieuwe techniek of toepassing, een nieuw leerstofgeheel. Soms gaat het om vertrouwde elementen in nieuwe contexten of variaties erop. Denk maar aan cross-mediaprojecten waarbij verschillende media (taal, muziek, beeld …) door elkaar gebruikt worden waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Denk aan de manier waarop kinderen vandaag presentaties doen waarbij ze gebruik maken van zelf gefilmde, gemonteerde en geprojecteerde reportages.

Ervaren dat ze zelf tot oplossingen komen, stimuleert de leerappetijt van leerlingen. Dat geeft ook zin en betekenis aan hun leven dat daardoor bijzonder beloftevol wordt: “Er valt nog zoveel te beleven, te leren!”

 

Aangezien leren en leven zowel elkaars motor als elkaar resultante zijn kunnen we de slogan “Zin in leren, zin in leven!” gerust ook lezen als “Zin in leven, zin in leren!”

 

Vanaf 1 september 2018 werd het leerplan vervangen door dit nieuwe Zill-leerplan. Wij zijn er als school al enkele jaren mee aan de slag.

 

Het feit dat kinderen niet kunnen wachten om te komen doezelen is het beste bewijs van Zin in Leren en Leven!

'Goesting', de drijfveer van alles!